skip to Main Content

Mój Asystent 2023

Projekt „Mój Asystent 2023” jest realizowany w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Uczestnicy otrzymują wsparcie asystenta osobistego w wymiarze 660 godzin, czyli średnio 60 godzin na miesiąc. Asystenci świadczą usługi zgodnie z zakresem określonym przez Ministerstwo.

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski od 1 lutego do 31 grudnia 2023 roku.

Do projektu zapraszamy osoby dorosłe chorujące na SMA, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • potrzebują wsparcia asystenta osobistego,
  • posiadają aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • nie uczestniczą w innym projekcie realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego (w tym w projektach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”),
  • dla których w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość zrekrutowania wykwalifikowanego pracownika spełniającego warunki zatrudnienia w projekcie.

Pierwszeństwo w objęciu projektem mają osoby z SMA, które aktualnie nie otrzymują wsparcia ze strony asystentów osobistych lub wsparcie take otrzymują w ograniczonym zakresie. W szczególności projekt kierujemy do osób z SMA zamieszkujących w małych miejscowościach (wsiach, miasteczkach), osób z rodzin defaworyzowanych społecznie, osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej, osób mieszkających samotnie, a także osób, których aktualni opiekunowie nie są w stanie świadczyć niezbędnej opieki z powodu podeszłego wieku.

W pozostałych przypadkach decyduje dostępność środków oraz data wpłynięcia zgłoszenia.

Wsparciem w ramach projektu „Mój Asystent 2023” zostaną objęte 24 osoby dorosłe chore na SMA.

Uwaga: Ze względu na trwające negocjacje Fundacji SMA z MRiPS warunki realizacji programu mogą ulec modyfikacjom.

Jak się zgłosić do projektu?

Aby wziąć udział w projekcie, należy do 26 stycznia 2023 r. przesłać komplet dokumentów, na który składają się:

  1. wypełniona i podpisana karta zgłoszenia uczestnika projektu, oraz
  2. kopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę zgłoszeniową prosimy wypełnić starannie, ręcznie lub elektronicznie, podając pełne informacje zgodnie ze stanem faktycznym.

Zgłoszenia należy nadsyłać:

  • w formie cyfrowej – zapisane w formacie PDF i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym – na adres [email protected], albo:
  • w formie papierowej – podpisane odręcznie – drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres biura projektu: KM Studio Kornelia Matuszewska, 34-242 Łętownia.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne, podpisane przez osoby upoważnione i przesłane w terminie do 26 stycznia 2023 roku (decyduje data wpływu). Zgłoszenia nadesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Wszyscy zgłaszający zostaną powiadomieni o wynikach naboru.

Na wszelkie pytania związane z tym projektem odpowie Kornelia Matuszewska, email: [email protected].

Dokumenty dla uczestników

Dokumenty dla kandydatów na asystenta

Back To Top