skip to Main Content

Aktywnie z SMA

Tytuł projektu: Aktywnie z SMA: Kompleksowa rehabilitacja chorych na rdzeniowy zanik mięśni
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2021
Koszt całkowity: 615 680,00 zł
Wysokość dofinansowania PFRON: 584 830,00 zł
Wkład własny Fundacji SMA: 30 850,80 zł


Rehabilitacja chorych na SMA realizowana w ramach projektu obejmowała zespół dostosowanych do potrzeb uczestników działań edukacyjnych, psychologicznych i społecznych, zmierzających wraz z usługami asystencji osobistej do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich samodzielnego funkcjonowania, poprawy jakości życia i integracji społecznej.

Dzięki usługom asystencji osobistej oraz nabywaniu umiejętności samoobsługi i podtrzymaniu odpowiedniej motywacji chorzy na SMA mogli lepiej funkcjonować w życiu społecznym, osobistym, w szkole lub na uczelni oraz łączyć chorobę z pasjami i zainteresowaniami, a tym samym mieć szansę na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej. Ze względu na postępujące osłabienie siły mięśniowej usługi asystenckie i rehabilitacja pozwoliły wielu chorym na wykonywanie podstawowych czynności życiowych, a rodzinie chorego zapewniły możliwość wytchnienia od uciążliwej trwającej całą dobę opieki.

Usługi były prowadzone indywidualnie w domach beneficjentów. Zajęcia były prowadzone w dobranych dla każdego uczestnika formach wsparcia obejmujących: usługi asystencji osobistej oraz trening rehabilitacji, realizowany z regularną częstotliwością przez cały okres realizacji projektu. Ponadto w zależności od potrzeb dla części uczestników realizowane były zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego. Dla uczestników, na podstawie badania ankietowego i wywiadu przeprowadzonego przez doświadczonych lekarzy, opracowane zostały indywidualne plany działania, dzięki którym każdy uczestnik realizował program dostosowany do jego wieku i zidentyfikowanych potrzeb.

Wsparciem w projekcie objętych zostało 40 osób chorych na SMA posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowm również zapewnione zostały środki ochrony osobistej.

Dalsze informacje

Dokumenty projektowe

Back To Top