skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja SMA, zwana dalej Fundacją, ma osobowość prawną.

§ 2

Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony.

§ 3

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz ustanawiać przedstawicieli na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

 1. Fundacja może używać własnych znaków graficznych i pieczęci.
 2. Dla celów współpracy międzynarodowej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać i przyznawać tytuły, odznaki, wyróżnienia i nagrody.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ

§ 7
Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni i ich bliskich, w tym szczególnie mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu, zwiększenie niezależności oraz poprawę szeroko pojętej jakości życia;
 2. zwiększanie świadomości społecznej na temat rdzeniowego zaniku mięśni, w szczególności upowszechnianie wiedzy w zakresie genetyki, diagnostyki, standardów opieki oraz metod terapeutycznych;
 3. zwiększanie dostępności metod i technik diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz produktów i rozwiązań technologicznych dla osób dotkniętych rdzeniowym zanikiem mięśni;
 4. wspieranie rozwiązań systemowych, w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, uwzględniających potrzeby osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni i ich bliskich.

§ 8
Formy działania

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
  1. pozyskiwanie i dostarczanie środków, materiałów, sprzętu i technologii dla celów specjalistycznej opieki zdrowotnej;
  2. podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu opracowanie i udostępnienie skutecznych terapii;
  3. organizowanie, prowadzenie i wspieranie ośrodków opieki specjalistycznej, w tym rehabilitacji medycznej;
  4. prowadzenie i wspieranie, na zasadzie niedochodowej, działalności naukowej, badawczej, wydawniczej, szkoleniowej, doradczej i informacyjnej, w tym organizowanie zjazdów, konferencji oraz kampanii społecznych i edukacyjnych;
  5. ułatwianie wymiany doświadczeń między pacjentami, tworzenie grup wsparcia i samopomocy;
  6. podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie samodzielności i integracji społecznej osób chorych, w tym promowanie ich aktywności społecznej, artystycznej i zawodowej;
  7. reprezentowanie osób chorych oraz ich bliskich w dążeniu do otrzymania właściwej opieki zdrowotnej i społecznej, przestrzegania ich praw oraz stworzenia równych szans życiowych;
  8. wspieranie i organizowanie wolontariatu;
  9. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym w zakresie celów i zasad działalności Fundacji.
 2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może:
  1. współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, placówkami edukacyjnymi, władzami i organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi oraz mediami;
  2. pozostawać członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i instytucji o podobnym charakterze działania;
  3. udzielać wsparcia, w tym finansowego, podmiotom realizującym cele spójne z celami Fundacji.
 3. Działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna pożytku publicznego.

§ 9
Zasady działania

 1. Fundacja przestrzega zasad neutralności politycznej i światopoglądowej.
 2. Fundacja odwołuje się do krajowych i międzynarodowych instrumentów prawnych z zakresu ochrony praw człowieka, praw pacjenta oraz praw osoby niepełnosprawnej.
 3. Działalność Fundacji opiera się na Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

 

III. MAJĄTEK

§ 10
Źródła majątku

 1. Źródła powstania majątku Fundacji obejmują:
  1. środki majątkowe przekazane przez Fundatorów;
  2. darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej;
  3. zbiórki publiczne, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
  4. dotacje, subwencje, granty, środki z funduszy publicznych i od osób prawnych;
  5. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  6. dochody z majątku Fundacji;
  7. dochody z rachunków i lokat bankowych;
  8. dochody z przeniesienia praw autorskich i innych praw majątkowych;
  9. nawiązki i inne wpłaty sądowe.
 2. Przychody Fundacji mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11
Przeznaczenie majątku

 1. Całość majątku Fundacji jest przeznaczana na działalność statutową.
 2. Majątek Fundacji nie może służyć do:
  1. użyczania ani przekazywania na rzecz pracowników, wolontariuszy albo członków władz Fundacji, albo ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika to z celów statutowych;
  2. zabezpieczania zobowiązań pracowników, wolontariuszy albo członków władz Fundacji, albo ich osób bliskich;
  3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy, wolontariusze albo członkowie władz Fundacji, albo ich osoby bliskie.

§ 12
Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

IV. WŁADZE

§ 13
Władze Fundacji

Władzami Fundacji są Rada Strategiczna, Zarząd oraz Rada Nadzorcza.

§ 14
Rada Strategiczna

 1. Rada Strategiczna jest organem stanowiącym, nadzorującym i opiniującym.
 2. Radę Strategiczną stanowią Fundatorzy oraz osoby zaproszone przez nich do współpracy.
 3. Rada Strategiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Do zakresu działania Rady Strategicznej należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Strategiczną lub Zarząd Fundacji;
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz mianowanie ich prezesów;
  4. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
  5. zatwierdzanie zmian w statucie Fundacji;
  6. podejmowanie decyzji o zmianie nazwy Fundacji;
  7. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji lub o połączeniu z inną fundacją;
  8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 5. Rada Strategiczna podejmuje decyzje jednomyślnie w formie uchwał.
 6. Posiedzenia Rady Strategicznej odbywają się w miarę potrzeb na wniosek dowolnego jej członka.
 7. Rada Strategiczna wykonuje swoje zadania kolegialnie.

§ 15
Zarząd

 1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Prezesa kierującego jego działalnością.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. uchwalanie i wykonywanie planów działalności Fundacji;
  2. zarządzanie funduszami i majątkiem Fundacji;
  3. zarządzanie zasobami ludzkimi Fundacji;
  4. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań;
  5. otwieranie i zamykanie oddziałów Fundacji;
  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
  7. uchwalanie regulaminów;
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności;
  9. wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji celów Fundacji.
 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Strategiczną.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu; w razie równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.
 7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Strategiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję przez czas nieokreślony.
 9. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

§ 16
Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli z głosem doradczym.
 2. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa kierującego jej działalnością.
 3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. badanie prawidłowości działania Zarządu;
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Strategiczną lub Zarząd Fundacji;
  3. składanie sprawozdań Radzie Strategicznej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu.
 4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Rada Nadzorcza dokonuje kontroli na bieżąco lub okresowo, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady; w razie równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa.
 8. Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku do członków Rady Strategicznej lub Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, albo też podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją;
  3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 11. Członków Rady Nadzorczej powołuje Rada Strategiczna na trzyletnią kadencję.
 12. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

§ 17
Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu.
 2. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo członek Zarządu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o fundacjach oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Zmiana niniejszego statutu jest dokonywana uchwałą Zarządu po uzyskaniu akceptacji Rady Strategicznej.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

Back To Top