Badanie kliniczne Sunfish

SUNFISH, czyli „słoneczna rybka”, jest dwuczęściowym badaniem, którego celem jest określenie właściwości farmakologicznych, bezpieczeństwa oraz skuteczności eksperymentalnego preparatu risdiplam (RG7916) u chorych z SMA typu 2 i 3.

Część I badania ma na celu określenie właściwości farmakologicznych oraz bezpieczeństwa preparatu z udziałem 24 chorych. W części pierwszej wzięło udział 51 chorych; nabór został zakończony w połowie 2017 roku.

Część II badania jest 24-miesięcznym badaniem randomizowanym prowadzonym na zasadzie próby podwójnie ślepej, w którym 2/3 uczestników otrzymuje risdiplam, a 1/3 otrzymuje placebo przez okres 12 miesięcy; od 13. miesiąca udziału w badaniu wszyscy uczestnicy otrzymują risdiplam. Liczba uczestników części II wynosi 168. Nabór został zakończony we wrześniu 2018 roku.

W listopadzie 2019 roku firma Roche ogłosiła, że część II badania SUNFISH osiągnęła zakładane cele dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności i risdiplam zostanie skierowany do procedury dopuszczeniowej w USA i Europie.

Kryteria uczestnictwa

W badaniu biorą udział osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 2–25 lat
 • potwierdzony badaniem genetycznym rdzeniowy zanik mięśni z objawami SMA typu 2 lub 3
 • brak umiejętności samodzielnego chodzenia (tj. przejścia więcej niż 10 metrów samodzielnie)
 • umiejętność siedzenia samodzielnego (bez oparcia), umiejętność uniesienia obu rąk (dłoni) na wysokość twarzy
 • nieprzyjmowanie nigdy (w badaniach klinicznych lub poza) innych preparatów eksperymentalnych na SMA, w tym nusinersenu, olesoksimu, terapii genowej, kwasu walproinowego lub zastrzyków z komórek macierzystych
 • osoby przyjmujące salbutamol: rozpoczęcie regularnego przyjmowania nie później niż 6 miesięcy przed włączeniem do badania Sunfish oraz wyrażenie zgody na kontynuowanie salbutamolu w tej samej dawce przez cały okres badania
 • pomyślne przejście szczegółowych badań okulistycznych (skan dna oka i in.)
 • brak trwających lub niedawno przebytych innych współwystępujących chorób, które w opinii lekarza prowadzącego badanie mogą zaburzać przebieg badania lub wpływać na bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza chorób oka
 • brak planów operacyjnego leczenia skoliozy lub miednicy w ciągu najbliższego roku ani przeprowadzonego takiego zabiegu w minionych 6 miesiącach.
 • nieprzyjmowanie leków, które mogą zaburzać działanie substancji czynnej lub wpływać na wyniki testów biochemicznych (wykaz dostępny u lekarza prowadzącego badanie)
 • gotowość do wielokrotnego podróżowania do ośrodka prowadzącego badanie przez cały okres badania (24 miesiące)
 • inne szczegółowe kryteria opisane w protokole badania

Dodatkowo ośrodki w Polsce zwykle dokonują wstępnej identyfikacji potencjalnych uczestników na podstawie informacji z Polskiego Rejestru SMA.

Aktualny stan

Nabór do badania został zakończony globalnie we wrześniu 2018 roku. W listopadzie 2019 roku na podstawie tymczasowych danych ogłoszono, że badanie osiągnęło zakładane punkty końcowe, tj. znaczącą poprawę funkcjonalną uczestników przyjmujących substancję czynną.

Adresy

Badanie prowadzone jest w kilkudziesięciu ośrodkach na całym świecie. W Polsce biorą w nim udział następujące ośrodki kliniczne:

 • Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersysteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. 58 349 23 90
 • Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, email: [email protected], tel. 61 869 12 55
 • Oddział Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, email: [email protected], tel. 22 599 28 57

Dalsze informacje