Uruchamiamy Rekrutację Do Projektu „Aktywnie Z SMA”

Uruchamiamy rekrutację do projektu „Aktywnie z SMA”

Z ogromną radością informujemy, że rozpoczynamy realizację dużego projektu, w ramach którego udostępnimy usługi asystenta osobistego, rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego dla 40 chorych na SMA. Projekt nosi tytuł Aktywnie z SMA – Kompleksowa rehabilitacja chorych na rdzeniowy zanik mięśni i jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Fundacji SMA. Wsparcie będzie zapewniane od czerwca 2020 do 31 marca 2021 r. na terenie całej Polski.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób chorych na SMA mieszkających w Polsce poprzez umożliwienie im skorzystania z usług asystencji osobistej, rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego.

Asystenci osobiści

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły otrzymać usługi asystenta osoby niepełnosprawnej na okres od czerwca 2020 roku do końca marca 2021 roku. Wybrany przez chorego i zatrudniony przez Fundację asystent będzie pracował w domu lub innym uzgodnionym miejscu w wymiarze 34 godziny miesięcznie. Łącznie przez w projekcie dla każdego uczestnika przewidzianych jest 340 godzin usług asystencji osobistej.

Ze względu na sytuację epidemiczną Fundacja zaopatrzy asystentów oraz osoby z SMA w środki ochrony osobistej: żele do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe i maseczki.

Domowa rehabilitacja

Wsparcie fizjoterapeuty ma na celu dobranie ćwiczeń, które pozwolą na zachowanie siły mięśni oraz przeciwdziałanie efektom choroby. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z indywidualnie uzgodnionym grafikiem. W ramach projektu finansowane będą średnio 4 godziny zajęć w miesiącu; łącznie 40 godzin na osobę.

Indywidualne wsparcie psychologiczne, coaching

Celem zajęć jest analiza emocji i postaw, budowanie poczucia własnej wartości, a także, jeśli potrzeba, praca nad zwiększeniem zaangażowania w samodzielne dbanie o proces swojego leczenia i rehabilitacji, poprawy kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem, identyfikacji własnej ścieżki rozwoju.

W projekcie sfinansowane zostaną średnio 2 godziny zajęć miesięcznie przez 10 miesięcy – łącznie 20 godzin na osobę. W ramach tego komponentu obowiązuje limit 10 uczestników. 

Jak wziąć udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy:

  • chorych na rdzeniowy zanik mięśni bez względu na wiek i miejscowość zamieszkania,
  • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON w podobnym celu.

Pierwszeństwo będą miały osoby z rodzin defaworyzowanych, osoby z ograniczonym dostępem do opieki, w tym szczególnie osoby dorosłe.

Z dalszymi szczegółami projektu można się zapoznać klikając poniższy link:

Strona projektu „Aktywnie z SMA”

Jeżeli zapoznałeś się z warunkami uczestnictwa w projekcie i chcesz wysłać zgłoszenie, prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego.

Back To Top