Najnowsze doniesienia naukowe na temat efektów stosowania nusinersenu

Dzisiaj na konferencji Muscular Dystrophy Association w USA zaprezentowano kolejne doniesienia na temat skuteczności leczenia nusinersenem u różnych grup chorych.

Poniżej krótkie omówienie wyników na podstawie przedstawionych posterów naukowych.

Wysoka skuteczność przedobjawowego wprowadzenia leczenia

Są to pierwsze tak kompletne wyniki badania NURTURE, w którym wzięło udział 25 niemowląt mających genetyczną diagnozę SMA (dwie i trzy kopie genu SMN2). Wprowadzenie nusinersenu przed wystąpieniem objawów klinicznych skutkowało niemal normalnym rozwojem motorycznym! Wszystkie 22 dzieci, które osięgnęły wiek samodzielnego siedzenia, jest w stanie siedzieć samodzielnie. Obecnie 20 dzieci jest w stanie stać samodzielnie, a 13 jest w stanie stać i chodzić samodzielnie.

Średnia wartość na skali CHOP-INTEND poprawiła się z 47,0 pkt (OS 10,0) w momencie wejścia do badania do 56,7 pkt (OS 5,8) po trzech miesiącach. Dla porównania, średnią wartością u nieleczonych niemowląt z SMA typu 1 i dwiema kopiami genu SMN2 jest 19,9 pkt (najwyższa zaobserwowana wartość u takiego dziecka to 33,0 pkt).

Warto pamiętać, że niemowlęta te były określane jako „przedobjawowe” na potrzeby badania, tzn. spełniały kryteria włączające. Nie znaczy to, że u niektórych nie wystąpiły już wczesne objawy choroby, takie jak osłabienie odruchów głębokich i zmiany w elektrofizjologii mięśni.

Wczesne wprowadzenie nusinersenu a odpowiedź kliniczna

Jakkolwiek nusinersen wykazywał wysokie działanie lecznicze u wszystkich analizowanych kategorii chorych, analiza podgrup wykazała, że wcześniejsze wprowadzenie nusinersenu wiąże się z silniejszą odpowiedzią kliniczną. Analizę oparto na danych zebranych w trakcie badań klinicznych ENDEAR, CHERISH i NURTURE.

Dane z badań w SMA typu 2 i 3 były jednoznaczne – odpowiedź była tym większa, im młodsze były dzieci w momencie rozpoczęcia przyjmowania (niebieskie kółka: nusinersen, zielone trójkąty: placebo):

– a także im krótszy był okres objawowy choroby do momentu rozpoczęcia leczenia:

Wyniki z badania ENDEAR nie były tak jednoznaczne:

Niewielka różnica w skuteczności mimo dużych różnic w długości okresu objawowego w SMA 1 może sugerować, że w tym typie stabilna odpowiedź kliniczna jest obserwowana nawet w razie względnie późnego wprowadzenia leczenia.

Nusinersen zmniejsza ryzyko wentylacji mechanicznej

Przeanalizowano dane z badania ENDEAR i stwierdzono, że przyjmowanie nusinersenu znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wprowadzenie mechanicznego wspomagania oddechu. W chwili zakończenia badania 61% niemowląt otrzymujących nusinersen nie wymagało całodobowego wspomagania oddechu i tylko 32% niemowląt z grupy kontrolnej. 25% niemowląt otrzymujących nusinersen nie używało żadnej formy wspomagania oddechu, podczas gdy z grupy kontrolnej tylko jedno.

Podobnie, u niemowląt otrzymujących nusinersen liczba poważnych zdarzeń polegających na niewydolności oddechowej była prawie dwukrotnie niższa w porównaniu z grupą kontrolną.

Efekty stosowania nusinersenu u silniejszych nastolatków

W badaniu fazy drugiej wzięło udział pięcioro nastolatków, którzy jeszcze byli w stanie chodzić. Przeanalizowano ich zmianę funkcji mięśniowej na przestrzeni dwóch lat. U żadnego z nich nie nastąpiło pogorszenie – które normalnie występuje w SMA typu 3; dwie osoby poprawiły się, w tym jedna znacznie (+4 pkt Hammersmith). Co ciekawe, największe zmiany zaobserwowano w teście 6MWT (test marszu przez 6 minut) – troje z uczestników było w stanie przejść dłuższe odcinki, w tym jedna osoba odcinek dłuższy o 100 metrów.

Podobnie, deklarowana jakość życia była stabilna albo lepsza, co potwierdza ogólne obserwacje, że nusinersen nie pogarsza jakości życia, a w wielu przypadkach wyraźnie ją poprawia.

Nusinersen (Spinraza®)

• 13 marca 2018


Poprzedni wpis

Następny wpis